Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Journal

หลักสูตร ปีที่เผยแพร่

Journal (วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาตร์ )

 • วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 4 2553

  ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ
  - การจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมการโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศและการส่งเสริมการโอนเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศกำลังพัฒนา ณิศรา วัฒนศรี
  - การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสด้วยมาตรการเครดิตภาษีเงินได้เนื่องจากการทำงาน ธนิกานต์ เอี่ยมอ่อง

 • วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2554

  ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ
  - นิรโทษกรรม : ปัญหาการใช้และการตีความ จักรกริช ตันอารีย์
  - ความรับผิดของนายจ้างในการกระทำละเมิดของลูกจ้าง. ณัฐินี สถิตานุชิต
  - ใบกำกับภาษีปลอม นววิธ มานะกุล
  - สัญญารับขนของโดยกำหนดปริมาณและระยะเวลา อมรรัตน์ อิ่มสุข
  - การมีผลใช้บังคับย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรไทย วิไลลักษณ์ ศรีสุกใส

 • วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน 2554

  ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ
  - แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองและขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฤษณ์มนต์ ทิพยเศวต
  - มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมทุนวัฒนธรรมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีภาพยนตร์ กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
  - การเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ลักษิกา ถิ่นสันติสุข

 • วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กันยายน 2553

  ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ
  - การควบคุมผู้ต้องโทษโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซีต้า ธนฐิติวงศ์
  - การจำคุกในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ ฐิติมา ประเสริฐ
  - ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการ ลัคนาวดี สายมิตร

 • วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กันยายน 2554

  ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ
  - ความรับผิดเพื่อการกระทำของผู้แทนนิติบุคคลการตั้งข้อสงวนของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทย พัชยา น้ำเงิน
  - ความตกลงการประเมินราคาศุลกากรของ WTO : ศึกษาคดีการจำแนกประเภทสินค้าและการประเมินราคาศุลกากรของสหภาพยุโรป(DS 315) ยุภาพร ห่วงไธสง
  - ปัญหา และอุปสรรคในการฟ้องทางแพ่งในคดีสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของ สปป.ลาว แสงพระจันทร์ วงศ์โพธิ์ทอง

 • วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553

  ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ
  - หลักเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
  - การคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่ติดจำนอง วนิดา ทิพย์นวจินดา
  - อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงโดยมิชอบ ชาตรี ส่งสัมพันธ์

 • วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 กันยายน 2554

  ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ
  - การนำแนวคิด "การตราจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยภาคเอกชน" มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของไทย ญาดา กาศยปนันท์
  - การพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีภาคมหาชนของประเทศไทย ชวลิต ชวลิตพงศ์พันธุ์
  - การดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรเอกชน ปณิดา พัฒนพงศ์

 • วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 October 2012

  ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ
  - A Comparative Study of the Singapore and Thai Condominium Acts Warin Kliewpaisal
  - Legal Protection against Secondary Infringement of Copyright: Study on the Case of Landlords and Lessors Niracha Sanguankeo

  Thammasat Business Law Journal vol.1 October 2011

http://www.jrank.org/