Graduate programs Faculty of law

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

Readmore

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 20 เมษายน 2561

Readmore

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ...

สมัครได้ตั้งแต่จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newขอเชิญร่วมฟัง โครงการเสวนาศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง “SME บัญชีเดียวกับการค้าระหว่างประเทศ” วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Newประกาศงดบรรยาย - บรรยายชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย
นักศึกษาสาขากฎหมายธุรกิจ รหัส 57 - 59 ขอนัดหารือถึงความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 ห้อง 411
ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก
นักศึกษาที่จะสำเร็จในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาส่งบทความวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน คลิก
วิชา น.722 สัมนากฎหมายอาญา ให้นักศึกษา Present ตามกำหนดเวลาดังนี้
ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

http://www.jrank.org/