Graduate programs Faculty of law

You are here: Admission

Admission ( การรับสมัครเข้าศึกษา)

     คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน (รับสมัครเฉพาะกรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2558  ดาวน์โหลดรายละเอียด หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางฎหมายมหาชน 1 ปี กรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 13 มิุนายน 2558และ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ตั้งแตบัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 

     

 

Apply now

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) Master of Laws

ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws
(ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม.
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M.


สาขาวิชาทีเปิดสอน

 - สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
    - สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
    - สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
    - สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
    - สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
    - สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulation)
    - สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
    - สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่ี่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรองผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ก็มีสิทธิ์สมัครสอบได้ แต่ต้องสำเร็จปริญญาตรีก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

     2. ต้องมีผลการสอบภษาอังกฤษ TU-GET หรือผลสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

วิธีการคัดเลือก

     ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์กำหนด

     1. สอบข้อเขียน ช่วงเดือนมีนาคม วิชาที่สอบมีดังนี้

          1. หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    20 คะแนน

          2. หลักกฎหมายอาญา                    20 คะแนน

          3. หลักกฎหมายมหาชน                 20 คะแนน

          4. หลักกฎหมายระหว่างประเทศ    20 คะแนน    

                   รวม                                       80 คะแนน

          นอกจากนั้นผู้สมัครสอบต้องมีผลภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) โดยจะตำผลการสอบภาษาอังกฤษมารวมเป็นคะแนนเพื่อพิจารณาผลการสอบข้อเชียน ตามอัตราส่วนโดยคะแนนภาษาอังกฤษมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน

     2. สอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือนเมษายน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบผ่านการคัดเลือก (สอบผ่านข้อเขียน)

ระบบการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร

          วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                   นอกวัน – เวลาราชการ

                   เรียนจันทร์ – ศุกร์        เวลา  17.30 ถึง 20.30 น.

                          เสาร์                     เวลา  09.00 ถึง 16.00 น.

 1. เป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค
 2. หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผน คือ
  • แผน  ก  เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์
  • แผน  ข  เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและศึกษาวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
 3. การสอบประมวลวิชา (เฉพาะแผน ข) นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาได้เมื่อลงทะเบียนลักษณะวิชามาแล้วอย่างน้อย 15 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องสอบผ่านประมวลวิชาให้ผ่านภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
 4. การสอบภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
 5. การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์
  • แผน  ก  แผนทำวิทยานิพนธ์
    นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้จะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
  • แผน  ข  แผนการศึกษาลักษณะวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
   นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้จะต้องศึกษาลักษณะวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์
 • แผน  ก  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก จะต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 39 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยวิชากฎหมาย 24 หน่วยกิต(วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต และวิชาเลือก 9 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
 • แผน  ข  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข จะต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 39 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยวิชากฎหมาย 33 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต และวิชาเลือก 18 หน่วยกิต) และวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (independent research) 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 

 จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาปีละประมาณ 190 คน

งบประมาณ
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหัวของมหาบัณฑิตในหลักสูตร ปีละประมาณ 66,600 บาท

 

 

http://www.jrank.org/