Graduate programs Faculty of law

You are here: Admission

Admission ( การรับสมัครเข้าศึกษา)

        คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์) รับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้ที่ www.law.tu.ac.th  เท่านั้น

 

Apply now

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

 

(ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต                                                                                                            
(ภาษาอังกฤษ) Master of Laws

ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws
(ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม.
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M.

สาขาวิชาทีเปิดสอน

    - สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
    - สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
    - สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
    - สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
    - สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
    - สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulation)
    - สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
    - สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

ระบบการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร

          วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                   นอกวัน – เวลาราชการ

                   เรียนจันทร์ – ศุกร์        เวลา  17.30 ถึง 20.30 น.

                          เสาร์                     เวลา  09.00 ถึง 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาดังนี้ 

(1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรองผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีก็มีสิทธิ์สมัครสอบได้แต่ต้องสำเร็จปริญญาครี ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ 

(2) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลสอบภาษาอังกฤษดังก่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

(3) สำหรับผู้เข่าศึกษาต่างชาติต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ส่วนการสอบคัดเลือกคณะดำเนินการโดยวิธีการพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

กาารคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

สำหรับกรณีทั่วไป (สมัครได้ 2 สาขา )

(1) การสอบข้อเขียน ผู้สมัครทุกสาขาต้องสอบวิชาข้อเขียนวิชาทางกฎหมาย 4 ข้อ โดยมีคะแนนเต็มข้อละ 20 คะแนน ได้แก่  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หลักกฎหมายอาญา  หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

(2) นอกจากนั้น ผู้สมัครสอบต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) โดยจะนำผลการสอบภาษาอังกฤษมารวมเป็นคะแนนเพื่อพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ตามอัตราส่วนโดยคะแนนภาษาอังกฤษมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนวิชาข้อเขียนทางกฎหมายรวมกับคะแนนภาษาอังกฤษจะได้คะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน 

(3) สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน จะมีการสอบสัมภาษณ์โดยไม่มีคะแนนซึ่งเป็นการวัดทัศนคติ ความตั้งใจ บุคลิกภาพ เป็นต้น 

สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ (สมัครได้สาขาเดียวเท่านั้น)

(1) การสอบข้อเขียน   ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบข้อเขียนวิชากฎหมายในสาขาที่ตนเองสมัคร 1 ข้อ โดยมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน 

(2) การสอบสัมภาษณ์  ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 

(3) ผู้สมัครสอบต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

     สำหรับกรณีทั่วไป

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบผ่านข้อเขียนกรณีทั่วไป โดยเรียงลำดับผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละสาขาที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนได้ตามจำนวนรับกรณีทั่วไปตามที่สาขากำหนด

     สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ โดยเรียงลำดับผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนได้ตามจำนวนรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ตามที่สาขากำหนด

 

หลักสูตรการศึกษา

36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ 

แผน ก แบบ ก 2  วิชาบังคับ               15 หน่วยกิต

                             วิชาเลือก                6   หน่วยกิต

                            วิชาบังคับเลือก       3  หน่วยกิต

                             วิทยานิพนธ์          12  หน่วยกิต

แผน ข การค้นคว้าอิสระ 

                             วิชาบังคับ              15 หน่วยกิต

                             วิชาเลือก              12  หน่วยกิต

                             วิชาบังคับเลือก     3   หน่วยกิต

                             วิทยานิพนธ์          12  หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 

    การศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีกาคศึกษา

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 180,000 บาท (ภาคการศึกษาและประมาณ 35,000 - 40,000 บาท) 

 

http://www.jrank.org/