Graduate programs Faculty of law

You are here: Admission

Admission ( การรับสมัครเข้าศึกษา)


     คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2558 สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     ผู้สมัครหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตโปรดทราบ เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรและมีการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษา โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อ

 

Apply now

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) Master of Laws

ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws
(ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม.
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M.


สาขาวิชาทีเปิดสอน

 - สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
    - สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
    - สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
    - สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
    - สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
    - สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulation)
    - สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
    - สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่ี่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรองผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ก็มีสิทธิ์สมัครสอบได้ แต่ต้องสำเร็จปริญญาตรีก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

     2. ต้องมีผลการสอบภษาอังกฤษ TU-GET หรือผลสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

วิธีการคัดเลือก

     ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์กำหนด

     1. สอบข้อเขียน ช่วงเดือนมีนาคม วิชาที่สอบมีดังนี้

          1. หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    20 คะแนน

          2. หลักกฎหมายอาญา                    20 คะแนน

          3. หลักกฎหมายมหาชน                 20 คะแนน

          4. หลักกฎหมายระหว่างประเทศ    20 คะแนน    

                   รวม                                       80 คะแนน

          นอกจากนั้นผู้สมัครสอบต้องมีผลภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) โดยจะตำผลการสอบภาษาอังกฤษมารวมเป็นคะแนนเพื่อพิจารณาผลการสอบข้อเชียน ตามอัตราส่วนโดยคะแนนภาษาอังกฤษมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน

     2. สอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือนเมษายน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบผ่านการคัดเลือก (สอบผ่านข้อเขียน)

ระบบการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร

          วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                   นอกวัน – เวลาราชการ

                   เรียนจันทร์ – ศุกร์        เวลา  17.30 ถึง 20.30 น.

                          เสาร์                     เวลา  09.00 ถึง 16.00 น.

 1. เป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค
 2. หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผน คือ
  • แผน  ก  เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์
  • แผน  ข  เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและศึกษาวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
 3. การสอบประมวลวิชา (เฉพาะแผน ข) นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาได้เมื่อลงทะเบียนลักษณะวิชามาแล้วอย่างน้อย 15 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องสอบผ่านประมวลวิชาให้ผ่านภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
 4. การสอบภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
 5. การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์
  • แผน  ก  แผนทำวิทยานิพนธ์
    นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้จะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
  • แผน  ข  แผนการศึกษาลักษณะวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
   นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้จะต้องศึกษาลักษณะวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์
 • แผน  ก  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก จะต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 39 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยวิชากฎหมาย 24 หน่วยกิต(วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต และวิชาเลือก 9 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
 • แผน  ข  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข จะต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 39 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยวิชากฎหมาย 33 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต และวิชาเลือก 18 หน่วยกิต) และวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (independent research) 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 

 จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาปีละประมาณ 190 คน

งบประมาณ
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหัวของมหาบัณฑิตในหลักสูตร ปีละประมาณ 66,600 บาท

 

 

http://www.jrank.org/