Graduate programs Faculty of law

"ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และเพื่อเป...

Readmore

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดั...

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป ประจำปีการศึกษา2560

Readmore

   

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

http://www.jrank.org/