Graduate programs Faculty of law

ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ร...

วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนา...

Readmore

 

Lastest News

Read All

Annoucement

Read All
Newงดบรรยาย - ชดเชยบรรยาย และ เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Newประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องทุนผุ้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 1 ปี 2560
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์ประเมินความก้าวหน้้าในการทำวิทานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 กำหนดส่งได้ที่บัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
กำหนดแจ้งขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาค 1/2560
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 13 กันยายน 2560 โดยผ่านระบบ www.reg.tu.ac.th นี้เท่านั้น
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

http://www.jrank.org/